Fiks bekymringsmelding

Fiks bekymringsmelding, også kjent som Nasjonal portal for bekymringsmelding, forenkler og moderniserer måten bekymringsmeldinger sendes til barnevernet på. Utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), tilbyr denne digitale løsningen en effektiv og sikker plattform for både privatpersoner og offentlig ansatte.

Sikker digital innsending

Fiks bekymringsmelding gir brukere en enkel måte å logge inn, fylle ut, og sende bekymringsmeldinger digitalt til barnevernet. Offentlige Sensitiv informasjon håndteres trygt og konfidensielt. Portalen gjør det også mulig for systemleverandører å utvikle støtte for å sende bekymringsmeldinger direkte fra andre fagsystemer gjennom et API. Offentlige ansatte med meldeplikt til barnevernet kan da sende melding direkte fra fagsystemet de jobber i.

Ivaretar rettsikkerhet og personvern

Løsningen bidrar til å øke barnas rettssikkerhet og personvern ettersom meldingene kommer inn raskere og blir sendt på en sikker måte.  Meldinger kan akuttvurderes, slik loven tilsier. Det digitale skjemaet inneholder veiledning til den som sender bekymringsmelding, noe som gir bedre kvalitet på meldingene vi får inn. Barn som trenger det, kan dermed få raskere og riktigere hjelp.  

Effektiv informasjon og rask respons

Fiks bekymringsmelding sender bekymringsmeldinger direkte til kommunens fagsystem, sikrer god informasjon og effektiv behandling. Med brukervennlig veiledning og klart språk bidrar løsningen til bedre kvalitet på meldingene, som gjør det enklere for barnevernet å handle raskt for barn som trenger hjelp.

Ta i bruk Fiks bekymringsmelding

Avtaler og priser

For å ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding må kommunen inngå en databehandleravtale med KS om bruk av Fiks-plattformen. I tillegg må dere underskrive et tjenestevedlegg for tjenesten bekmringsmelding.

Dere signerer tjenestevedlegget digitalt via forvaltningssiden til Fiks-plattformen:

  1. Logg deg inn på forvaltning.fiks.ks.no.
  2. Velg den aktuelle tjenesten og klikk på «ta i bruk». Da kommer du til Postens signeringsløsning.
  3. Signer dokumentene.
  4. Du er nå klar til å ta tjenesten i bruk.

Dere kan også signere og sende inn avtalene i papirformat, men vi anbefaler digital signering for å unngå forsinkelser. Men for å kunne lese dokumentet, legger vi dokumentet også ut her:

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen er beregnet etter selvkost-prinsippet. Det betyr at KS Digitale fellestjenester ikke tjener penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Veiledere

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

I produktbeskrivelsen beskrives:

  • Bakgrunn og formål med tjenesten
  • Funksjonalitet, hvilken informasjon som sendes og meldingsflyt
  • Hvem som er den registrerte
  • Behandlingens omfang

KS har utarbeidet maler som kommuner kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige virksomheter må opprette egne erklæringer for hver Fiks-tjeneste som er underlagt kravene ovenfor offentlig sektor som vil gjelde fra februar 2023 (lenke til uutilsynet.no). Kommuner har altså selv ansvaret å fylle ut tilgjengelighetserklæring for Fiks bekymringsmelding på uustatus.no. For å fylle ut erklæringen kan WCAG-sjekklistene fra vår testing brukes som grunnlag. Disse finner du her på våre nettsider.

Klart språk

Lenke til portalen fra kommunens nettside

For at innbyggere og offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt skal finne portalen kan det være lurt å lenke til den fra kommunens nettside. Vi har laget et utkast til tekst som dere kan bruke.

Forslag til tekst på kommunens nettside med lenke til portalen (bokmål)Last ned

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (privatpersoner): https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (offentlige ansatte): https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Maler for klartspråk

KS har i samarbeid med flere kommuner laget maler i klart språk som kommunen kan ta i bruk for å sende bekreftelse til melder.

Bokmål

Nynorsk

Kommunen sparer verdifull tid ved at meldinger kommer inn samme dag som de er sendt. Kvaliteten på meldingene som kommer inn, er også bedre, og det blir dermed enklere for barnevernet å følge opp meldingene på en god måte.

Leder i barnevernstjenesten i Hammerfest kommune

Videreutvikling av Fiks Bekymringsmelding

I 2024 har vi satt som mål å legge bedre til rette for at fagsystemleverandører utvikler en integrasjon mot portalen. Hvis fagsystem bruker API-ene våre, vil en offentlig melder med meldeplikt kunne sende en bekymringsmelding direkte fra IT-løsningen hen jobber i til vanlig. Da vil offentlige meldere ikke trenge å logge seg inn i nettsideløsningen vår med ID-porten, laste ned meldingen derfra etter forsendelsen, for så å arkivere den i egen løsning.

I tillegg til vanlig drift, prioriterer vi derfor to tiltak i 2024:

Legge opp til versjonering. Dette vil gi en mer smidig videreutvikling, da forskjellige fagsystemleverandører kan bruke forskjelige versjoner. Vi trenger ikke å vente til alle leverandører har oppdatert sine systemer, når vi gjør en endring i skjemaet.

Når versjonering er gjort, vil vi legge inn et ekstra fritekstfelt hvor offentlig melder oppfordres til å utdype synspunkter om at bekymringsmeldingen sendes. Denne endringen er i henhold til innspill fra brukerrådet, flere kommuner og er drøftet med Bufdir.

Forbedre informasjon til leverandører, kommuner og andre offentlige virksomheter om forsendelse av bekymringsmelding gjennom API.