Fiks protokoll

Fiks protokoll letter samspillet mellom ulike kommunale systemer. Denne integrasjonstjenesten på Fiks-plattformen forenkler og standardiserer utvekslingen av data, slik at kommunene kan jobbe sømløst og effektivt. Med støtte for asynkron meldingsutveksling og ende-til-ende kryptering, legger Fiks protokoll til rette for sikker kommunikasjon. Samtidig gir Fiks-konfigurasjonen kommunene kontroll over hvilke systemer som kan samhandle.

Effektiv samhandling

Fiks protokoll forenkler og standardiserer kommunikasjonen mellom ulike systemer i kommunene. Dette muliggjør en sømløs og effektiv samhandling, noe som gir kommunene friheten til å optimalisere sine arbeidsprosesser ved å kombinere systemer fra ulike leverandører.

Fleksibilitet og kontroll

Fiks protokoll gir kommunene den nødvendige fleksibiliteten til å velge og kombinere systemer fra forskjellige leverandører. Samtidig opprettholder de full kontroll over samhandlingsprosessene gjennom Fiks-konfigurasjonen, og dermed oppnår en skreddersydd og optimal integrasjon som passer deres unike behov.

Sikker datadeling

Gjennom asynkron meldingsutveksling og ende-til-ende kryptering sikrer Fiks protokoll en trygg plattform for kommunene. Dette gir dem muligheten til å dele sensitiv informasjon på en sikker måte, og skaper tillit i utvekslingen av viktige data mellom ulike systemer.

Ta i bruk Fiks protokoll

Avtaler og priser

For å ta i bruk Fiks protokoll må kommunen ha hovedavtale.

KS fakturerer for bruk av protokoll.

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Andre relevante Fiks tjenester

Fiks protokoll vil bli brukt i flere andre tjenester på fiks platformen. Blant annet:

 • Min kommune – innsynsforespørsler
 • Digibarnevern innsynstjenester
 • Digisos
Systemarkitektur

Fiks protokoll består av følgende standarder:

Fiks arkiv

Fiks arkiv er en standard for kommunikasjon mot et Noark-arkiv. Fiks arkiv støtter arkivering av ferdige dokumenter og spørringer mot arkivet for å hente ut data. Fiks arkiv er basert på arbeidet som ble gjort i GI Arkiv 1.1.  Standarden gjør det enkelt for et fagsystem å arkivere data uten spesialtilpasninger.

Med Fiks arkiv kan et system

 • lage og oppdatere mapper
 • arkivere journalposter og registreringer som er ferdige
 • søke i arkivet etter mapper, journalposter/registreringer og filer
 • hente mapper, journalposter/registreringer og filer

Fiks arkiv versjon 1 er nå ferdigstilt og klar til å bli tatt i bruk. I oversikten Leverandøroversikt vises de leverandører som holder på med testing/implementering av FIKS Arkiv versjon 1.

Fiks politisk behandling

Fiks politisk behandling er et grensesnitt som anbefales brukt sammen med Fiks arkiv.

Med standarden kan saksbehandler

 • Sende et saksframlegg/fagnotat med nødvendige vedlegg til politisk behandling
 • Reservere plass på fremtidige møter selv om saksframlegg ikke er klart enda
 • Ettersende vedlegg til en sak eller ettersende oppdatert saksframlegg og vedlegg
 • Se hvilke utvalg som er aktive og møter i disse utvalgene slik at saksbehandler kan sette opp et forslag til behandlingsplan
 • Få informasjon om hvilke møter som er planlagt i et utvalg og fristene for disse slik at saksbehandler kan få meldt sine saker til behandling i tide
 • Få oversikt over hvor langt saken er kommet i den politiske behandlingen for å kunne gi tilbakemelding til søker
 • Få melding om at en sak er ferdig behandlet politisk slik at saksbehandler kan gå videre med saksbehandlingen

Standarden støtter også lederes behov, for eksempel å hente ut en oversikt over hvilke saker som er sendt og over hvor lenge sakene har vært til politisk behandling. I tillegg støtter standarden ulike behov som utvalgssekretær, allmenheten og en systemeier vil ha.

Fiks Politisk behandling protokollen er foreløpig utsatt, i påvente av ferdigstillelse av både Fiks Arkiv og Fiks Plan.

Fiks matrikkelføring

Fiks matrikkelføring er en standard for overføring av datagrunnlaget som skal føres i matrikkelen. Den er laget for at et eByggesakssystem skal overføre matrikkeldata til en matrikkelklient. Fiks matrikkelføring kan også brukes av andre system som ønsker å føre data til en matrikkelklient.

Standarden er laget for at det i framtiden også kan automatisk føres i matrikkelen, hvis det er tilstrekkelig data og med tilstrekkelig kvalitet.

Fiks matrikkelføring standarden er ferdigstilt og i produksjon hos flere leverandører.

Fiks plan

Fiks plan er en modernisering av GI Plan 1.1. Den er laget for at fagsystem i kommunen skal kunne snakke med et planregister.

Fiks plan støtter meldinger for oppdatering og spørring av det kommunale planregisteret. Den støtter meldinger fra både interne og eksterne fagsystem som ønsker innsyn i planregisteret.

Standarden er sentral for å støtte opp under kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen for plan- og byggesak.

Fiks plan er under testing og pilotering.

Fiks arkivlett byggesak

Fiks arkivlett byggesak er en standard som er tilrettelagt for innsyn i kommunale plan- og byggesaksarkiv når disse er strukturert med metainformasjon i tråd med arkivlett-standarden.

Fiks arkivlett byggesak har støtte for søk og innsyn i kommunale arkiv og er tilrettelagt for eksterne systemer. Grensesnittet kan for eksempel brukes av et søknadssystem for byggesaker til å finne tidligere tegninger eller vedtak på en eiendom.

Flere kommuner velger å sette opp tilrettelagte arkivløsninger for selvbetjent innsyn og uthenting av dokumenter. Dette kan for eksempel være

 • Et grensesnitt tilrettelagt for en meglerløsning som søker etter ferdigattest på et salgsobjekt
 • En byggesøknadsløsning der utbygger selv kan søke seg fram til siste gjeldende tegning på et bygg

Når kommunene tilrettelegger arkivet for ekstern tilgang med dette grensesnittet, må de på forhånd ha gjennomgått arkivet og påført innholdet relevant metainformasjon etter ArkivLett-standarden. Dette kan skje gjennom bruk at maskinlæring og kunstig intelligens. Arkivet må også være i tråd med regelverk for sensitive data og GDPR.

Kostra-rapportering barnevern

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunen kan sende data om barneverntjenesten til SSB i standardisert format gjennom Fiks protokoll. Når kommunen tar i bruk Fiks protokoll for Kostra-rapportering vil fagsystemet fra barnevernet kunne sende inn rapportering til SSB direkte.

Standarden er ferdigstilt og i produksjon.